耶 da (9n)

1 : Vậy vay, vậy rư ! Dùng làm trợ từ, nói sự còn ngờ.
2 : Cùng nghĩa với chữ gia 爺.
3 : Da-tô giáo 耶穌教 có khi gọi tắt là Da giáo 耶教 là gọi đạo Thiên Chúa, giáo chủ là ngài Jesus Christ, người nước Do Thái 猶太.