耔 tỷ, tì (9n)

1 : Vun gốc lúa. Cũng đọc là chữ tì.