翾 huyên (19n)

1 : Bay là là.
2 : Vội vàng, hấp tấp.