翫 ngoạn (15n)

1 : Quen thường, cùng tập quen nhau không để ý đến gọi là ngoạn.
2 : Cùng nghĩa với chữ ngoạn 玩.