翛 tiêu, dựu (13n)

1 : Tiêu tiêu 翛翛 ấp cánh, lông che kín.
2 : Một âm là dựu. Vội vã, tả cái dáng vội vàng.