羲 hy (16n)

1 : Phục Hy 伏羲 vua Phục Hy đời thượng cổ, có khi gọi là vua Bào Hy 庖羲.
2 : Ðào Uyên Minh 陶淵明 : Bắc song cao ngọa như Hy Hoàng thượng nhân 北窗高臥如羲皇上人 nằm dài trước cửa sổ như người ở trên đời vua Hy Hoàng, ý nói ở cảnh thái bình thanh tú tịch mịch như đời thượng cổ vậy.