羣 quần (13n)

1 : Bè bạn. Như li quần tác cư 離羣索居 lìa xa anh em bạn. Tài học hơn cả các bạn học gọi là trác lạc bất quần 卓犖不羣.
2 : Ðàn, bầy, lấy tình hòa hảo mà ở với nhau gọi là quần. Như hợp quần 合羣 họp đàn. Chim muông xúm xít với nhau từ ba con trở lên cũng gọi là quần. Như điểu quần 鳥羣 đàn chim.