羋 mị (8n)

1 : Be be, tiếng dê kêu.
2 : Bèn, dùng làm ngữ từ.