羊 dương (6n)

1 : Con dê.
2 : Một âm là tường, ngày xưa dùng như chữ 祥.