罹 li (16n)

1 : Lo.
2 : Gặp, mắc, người bị mắc hoạn nạn gọi là li. Ta quen đọc là chữ duy.