罱 lãm (14n)

1 : Cái đăng bắt cá.
2 : Lấy nước cỏ bón ruộng gọi là lãm hà nê 罱河泥.