罐 quán (24n)

1 : Cái lọ nhỏ. Như trà quán 茶罐 lọ đựng chè (trà).