罎 đàm (21n)

1 : Cũng như chữ đàm 壜 nghĩa là cái vò rượu.