罋 úng (19n)

1 : Nguyên là chữ úng 甕 nghĩa là cái vò, cái hũ.