罇 tôn (18n)

1 : Cũng như chữ tôn 樽 nghĩa là cái chén.