罅 há (17n)

1 : Chỗ nứt, đồ sành có chỗ nứt nẻ gọi là há.
2 : Sự gì có chỗ hở để xen vào được cũng gọi là há.