缸 hang, cang (9n)

1 : Cái ang, cái chum to. Cũng đọc là chữ cang.