纛 đạo (24n)

1 : Cờ tiết mao. Vua đi cắm một cái cờ ở bên tả xe gọi là tả đạo 左纛.
2 : Cái cờ cái, kéo ở trung quân cũng gọi là đạo. Cũng đọc là độc.