纚 sỉ, sủy, lý (25n)

1 : Cái lưới bịt tóc.
2 : Thứ sa mắt vuông.
3 : Một âm là sủy. Táp sủy 颯纚 dài thườn thượt, lòng thòng.
4 : Lại một âm là lý. Kéo nhằng mãi ra, quấn quít liền nối nhau.