纇 lỗi (21n)

1 : Mấu tơ. Vật gì có vết cũng gọi là tỳ lỗi 疵纇.