繯 hoán (19n)

1 : Buộc thòng lọng, thắt cổ chết gọi là hoán thủ 繯首.