繄 ê (17n)

1 : Ấy, dùng làm tiếng trợ ngữ. Như nhĩ hữu mẫu di, ê ngã độc vô 爾有母遺,繄我獨無 (Tả truyện 左傳) ngươi có mẹ còn, ấy ta một không.
2 : Một âm là ế. Tiếng than thở.