縿 sam (17n)

1 : Trục cờ, khổ vải thẳng ở trên cờ để đính lèo vào gọi là sam.

縿
縿
縿