縵 man, mạn (17n)

1 : Các đồ tơ lụa không có vằn bông (hoa vă n 花紋) đều gọi là man. Cái gì không có văn sức cũng gọi là man cả.
2 : Một âm là mạn. Trẩm giải, lan rộng.