縝 chẩn (16n)

1 : Kín đáo, bền bỉ. Như chẩn mật 縝密 kín đáo cẩn thận.
2 : Lụa mỏng mà mau.