縋 trúy (16n)

1 : Lấy dây thòng từ trên cao xuống (buông dây).