緶 biền (15n)

1 : Ðánh dây, bện. Nay gọi cái thắt lưng đũi hẹp là biền tử 緶子.