緤 tiết (15n)

1 : Thừng, để dắt các giống muông như trâu, dê, v.v.