締 đề (15n)

1 : Ràng buộc. Như đề giao 締交 kết bạn, đề nhân 締姻 kết dâu gia.