緞 đoạn (15n)

1 : Ðoạn. Có thứ đoạn hoa, có thứ đoạn trơn.