緘 giam (15n)

1 : Phong, bịt, ngậm. Như giam khẩu bất ngôn 緘口不言 ngậm miệng không nói. Phong thơ, phong bì cũng gọi là giam.