緇 truy (14n)

1 : Lụa thâm.
2 : Nhà chùa hay mặc áo đen nên gọi các sư là truy lưu 緇流, cắt tóc đi tu gọi là phi truy 披緇.