綷 túy (14n)

1 : Túy sái 綷縩 xoàn xoạt, tiếng áo động nhau.