綵 thải (14n)

1 : Tơ mùi, tua mùi, tục gọi hàng tơ là ngũ sắc là thải.