綴 chuế, chuyết, xuyết (14n)

1 : Nối liền, khíu liền, khâu lại.
2 : Một âm là chuyết. Ngăn cấm.
3 : Bó buộc. Ta quen đọc là chữ xuyết.