綢 trù, thao (14n)

1 : Ðông đặc.
2 : Trù mâu 綢繆 ràng buộc.
3 : Các thứ dệt bằng tơ.
4 : Một âm là thao. cất, chứa.