綠 lục (14n)

1 : Sắc xanh biếc, xanh mà lại lẫn cả sắc vàng gọi là lục.
2 : Một nguyên chất nhà hóa học tìm thấy ở loài phi kim chlorine, thành một chất hơi xanh vàng, mùi rất hăng rất độc, hít vào có thể hộc máu ra.