綆 cảnh (13n)

1 : Dây kéo nước, dây dong gáo xuống giếng múc nước.