絛 thao (12n)

1 : Dây đánh bằng tơ.
2 : Thao trùng 絛蟲 giun, sán. Một thứ sâu dài mà giẹp sống nhờ ở trong thân thể giống động vật