絖 khoáng (12n)

1 : Sợi bông, cùng nghĩa với chữ 纊.