絏 tiết (12n)

1 : Cương ngựa, nguyên là chữ tiết 紲, có khi viết là 緤.
2 : Luy tiết 縲絏 dây trói kẻ có tội, xiềng xích.