紼 phất (11n)

1 : Dây tam cố, dây để buộc quan tài.
2 : Dây giong quan, vì thế nên đưa ma gọi là chấp phất 執紼.