紺 cám (11n)

1 : Xanh biếc, tục gọi là màu thiên thanh, mùi xanh sẫm ánh đỏ.