紵 trữ (11n)

1 : Sợi gai, vải mặc mùa hè thường gọi là trữ.