紡 phưởng (10n)

1 : Các thứ dệt bằng tơ đông đặc mềm nhũn tục gọi là phưởng trù 紡綢.
2 : Xe sợi, đánh sợi.