紆 hu, u (9n)

1 : Quanh co.
2 : Trong lòng uất kết cũng gọi là hu. Cũng đọc là chữ u.