糴 địch (22n)

1 : Mua thóc, đong thóc ngoài mang về xứ mình gọi là địch (nhập cảng).