糊 hồ (15n)

1 : Hồ dính, hồ để dán.
2 : Mô hồ 摸糊 lờ mờ, không rõ.
3 : Hồ đồ 糊塗 không có trí phán đoán rành rọt gọi là hồ đồ.