粹 túy (14n)

1 : Chín chắn, thuần túy, tinh túy, chuyên nhất không tạp nhạp gọi là túy.