粥 chúc, dục (12n)

1 : Cháo.
2 : Chúc chúc 粥粥 nhút nhát, rụt rè, tả cái dáng hèn yếu.
3 : Một âm là dục. Bán, cùng nghĩa với chữ dục 鬻.